GIFT CITY – WYJĄTKOWE MIEJSCE NA BIZNESOWEJ MAPIE INDII

GIFT City, czyli Gujarat International Financial Tec-City to specjalna strefa ekonomiczna z siedzibą w Gandhinagar się w stanie Gujarat, która rozpoczęła działalność w 2015 roku.

Celem przyświecającym powstaniu GIFT City, którego pomysłodawcą w 2008 roku był Narendra Modi (jeszcze jako ówczesny premier stanu Gujarat), było stworzenie prawno-podatkowego ekosystemu stanowiącego centrum usług finansowych i biznesowych, które będzie przyciągać do Indii firmy i inwestorów z całego świata. GIFT City jest również hubem dla szybko rozwijających się indyjskich sektorów finansowych i technologicznych.

Pierwsze w Indiach Międzynarodowe Centrum Usług Finansowych

Przede wszystkim jednak GIFT City jest pierwszym i jedynym w Indiach międzynarodowym centrum usług finansowych (International Finance Services Centre), tzw. GIFT IFSC.

IFSC to lokalizacja w kraju, która traktowana jest jako lokalizacja umożliwiająca zagranicznym instytucjom działanie w ramach IFSC w oparciu o te same ramy regulacyjne, co ich oddziały offshore. Podmiot IFSC traktowany jest jako „nierezydent” zgodnie z indyjskimi przepisami dotyczącymi kontroli dewizowej (the Foreign Exchange Management Act, “FEMA”), dzięki czemu podmioty utworzone w GIFT IFSC mogą przeprowadzać transakcje w walutach obcych, przechowywać je i transferować bez ograniczeń, które miałyby miejsce w Indiach poza GIFT IFSC. W  praktyce GIFT IFSC stanowi wydzieloną jurysdykcję dla usług finansowych denominowanych w walucie obcej.

Organem mającym zapewnić ujednolicone i przejrzyste środowisko regulacyjne dla GIFT IFSC jest utworzony w 2020 roku Urząd Międzynarodowych Centrów Usług Finansowych (The International Financial Services Centres Authority), tzw. ”IFSCA”.

Dla jakich sektorów biznesowych jest GIFT City?

Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i zachęty inwestycyjne, podmioty operujące na obszarze GIFT City możemy podzielić na dwie grupy:

IFSC Units

IFSCA przyznaje tzw. IFSC Units (Podmiotom IFSC) przywileje dedykowanie wyłącznie dla tej grupy inwestorów. Należą do nich przedsiębiorcy działający w szczególności w następujących sektorach:

 • Bankowość  – wymagana jest tzw. Banking License RBI (licencję posiadają m.in. City Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas);
 • Ubezpieczenia – wymagana jest tzw. Insurance License IRDA (licencję mogą uzyskać m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich, reasekuracji, pośrednictwa);
 • Rynki kapitałowe – wymagana jest tzw. Intermediary Licesne SEBI (taką licencję mogą uzyskać podmioty rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, depozytariusze, brokerzy, fundusze wzajemne, doradcy inwestycyjni, alternatywne fundusz inwestycyjne).
 • Usługi wsparcia – np. księgowość, audyt, prawo, podatki, compliance, zarządzanie ryzykiem, usługi HR;
 • Leasing i finansowanie – w zakresie usług leasingu i finansowania samolotów, statków;
 • Szkolnictwo wyższe – w styczniu 2024 r. Uniwersytet Deakin z Australii jako pierwszy międzynarodowy uniwersytet na świecie, otworzył kampus dydaktyczny w Indiach, właśnie w GIFT City;
 • Globalnie centra wewnętrzne.

Podmioty te w GIFT IFSC mogą korzystać ze specjalnych przywilejów dedykowanych wyłącznie IFSC Units. Do najważniejszych przywilejów należą:

 • 100% zwolnienia z podatku dochodowego przez dowolne 10 lat w okresie 15 lat od rejestracji w GIFT IFSC;
 • Stawka minimalnego podatku alternatywnego (MAT) i alternatywnego podatku minimalnego (AMT) dla IFSC Unit wynosi 9% od zysków księgowych. Dodatkowo spółki decydujące się na nowy system podatkowy w GIFT IFSC nie podlegają MAT;
 • Dywidenda otrzymana przez inwestorów niebędących indyjskimi rezydentami od IFSC Unit podlega opodatkowaniu według preferencyjnej stawki w wysokości 10%;
 • Dochód nierezydentów z odsetek od środków pożyczonych IFSC Unit nie podlega opodatkowaniu;
 • IFSC Units nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli dewizowej;
 • Brak podatku GST od usług wymienianych w ramach GIFT IFSC lub otrzymywanych przez spółkę w IGFT IFSC (przy czym usługi świadczone przez IFSC Unit do innej lokalizacji poza GIFT IFSC będą nadal opodatkowane).

Non-IFSC Units

Do grupy tzw. Non-IFSC Units mogą należeć podmioty, które uzyskają tzw. SEZ Unity License (licencję rejestracji w specjalnej strefie ekonomicznej GIFT City). Do Non-IFSC Units należą podmioty zajmujące się m.in.: 

 • Handlem;
 • Magazynowaniem;
 • Usługami badawczo-rozwojowymi.

GIFT City

Mimo, że GIFT City w dużej mierze kreuje środowisko regulacyjne dla Międzynarodowego Centrum Usług Finansowych IFSC, jest to również ambitny „projekt” prawny i podatkowy tworzący obiecujące miejsce zarówno dla lokalnych i globalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Indiach. GIFT City oferuje bowiem szereg ułatwień jeśli chodzi o rejestrację i rozpoczęcie działalności podmiotu w porównaniu do regulacji obowiązujących w Indiach poza strefą ekonomiczną GIFT City.  Do przykładów takich ułatwień należą:

 • Obowiązująca zasada „jednego okienka” przy rejestracji nowego podmiotu (potrzebne zezwolenia i licencje uzyskuje się poprzez jeden centralny urząd dedykowany wyłącznie dla tej strefy);
 • Zwolnienie nierezydentów z obowiązku uzyskiwania stałego numeru konta („PAN”); 
 • Dopłaty do czynszów najmu, składek na fundusz emerytalny, opłat za media;
 • Stworzenie tzw. piaskownicy regulacyjnej GIFT City (sandbox) dla podmiotów sektora FinTech.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że GIFT City (a w jego ramach GIFT IFSC) nabiera coraz większego rozpędu gospodarczego i zyskuje zainteresowanie zagranicznego biznesu. Aktualnie w GIFT IFSC zarejestrowanych jest ponad 540 podmiotów, podczas gdy pod koniec 2020 roku w ramach GITF IFSC funkcjonowało 129 firm. Ten skokowy wzrost rejestrowanych podmiotów i dalsze prace nad kolejnymi zmianami prawnymi oraz zachętami jedynie potwierdzają globalne aspiracje gospodarcze Indii, których celem jest dorównanie w nadchodzących latach światowym liderom IFSC, tj. Hongkong czy Singapur.

About Post Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*